PABX (MA/PM) Service

บริการทั่ว ๆ ไปของบริษัทฯ (Standard PABX Services)

บริษัทฯ เปิดให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX Service) โดยสามารถเรียกบริการได้ดังนี้

1. เรียกขอรับบริการรายครั้ง (PABX Service On Call) (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล อยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และจังหวัด ใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร)

1.1 ท่านสามารถเรียกใช้บริการตรวจซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ ในกรณีที่ตู้สาขามีปัญหา โดยสามารถสอบามอัตราค่าบริการก่อนเข้า รับบริการที่บริษัทฯ โดยติดต่อฝ่ายบริการ

1.2 ท่านสามารถเรียกใช้บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ของท่าน เพื่อให้ตู้สาขาโทรศัพท์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และมีอายุการใช้งานได้นาน

✔ ดูดฝุ่นทำวามสะอาดตู้สาขาโทรศัพท์ ของท่านทั้งภายใน และภายนอก

✔ ตรวจเช็คอุปกรณ์ สำรองไฟฟ้าว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่ เมื่อไฟฟ้าดับ เช่น เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

✔ ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และสายดิน

✔ ตรวจเช็คสัญญาณสายนอก ทุกเลขหมายที่เข้าตู้สาขา ว่าใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่

✔ ตรวจเช็คและสำรองข้อมูลโปรแกรมของตู้สาขาโทรศัพท์ ลงฮาร์ดดิสก์หรือ ซีดีรอม
เพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ข้อมูลโปรแกรมของ ตู้สาขามีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้

2. เรียกใช้การบริการเป็นรายปี โดยการทำสัญญาบำรุงรักษากับบริษัทฯ ชนิดไม่รวมอุปกรณ์อะไหล่ (PABX Service Contract Excluding Spare Parts) (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล อยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และจังหวัด ใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร)

หากท่านไม่ต้องการเรียกใช้บริการรายครั้ง ท่านสามารถเรียกใช้บริการจากบริษัทเป็นรายปี โดยการทำสัญญาบำรุงรักษากับบริษัทฯ การบริการประเภท การบริการประเภทนี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์อะไหล่ที่ตรวจพบหลังจากตรวจเช็คปัญหาของตู้สาขานั้นแล้ว ท่านจะได้รับบริการจากบริษัทฯ ดังนี้

2.1 บริษัทฯ จัดให้บริการบำรุงรักษาตรวจเช็คตู้สาขาโทรศัพท์ ตามมาตรฐานทางเทคนิคของรุ่นนั้น ๆ เป็นประจำทุก 4 เดือน รวมเป็น 3 ครั้ง ต่อปี โดยมีรายละเอียดการบริการดังนี้

ดูดฝุ่นทำความสะอาดตู้สาขาโทรศัพท์ ของท่านทั้งภายในและภายนอก

ตรวจเช็คอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าว่าใช้งานได้ปกติ หรือไม่ เมื่อไฟดับ เช่น เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

ตรวจเช็คสัญญาณสายนอกทุกเลขหมายที่เข้าตู้สาขาว่าใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่

ตรวจเช็คและสำรองข้อมูลโปรแกรมของตู้สาขาโทรศัพท์ลงฮาร์ดดิสก์ หรือซีดีรอม เพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ข้อมูลโปรแกรมของตู้สาขามีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้

2.2 ในกรณีที่ตู้สาขาโทรศัพท์ของท่านขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ ท่านสามารถเรียกใช้บริการจากบริษัทฯ ได้ทุกครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่เสียค่าบริการใน การตรวจซ่อม ยกเว้นอุปกรณ์อะไหล่ที่ตรวจพบหลังจากการตรวจเช็คแล้ว ค่าอุปกรณ์อะไหล่ที่เสีย บริษัทฯ จะคิดค่าซ่อมอุปกรณ์ที่เสียในราคาลดพิเศษ 20% จากราคาค่าซ่อมปกติ ของลูกค้าที่ใช้บริการเป็นรายครั้ง

2.3 บริษัทฯ จัดอุปกรณ์สำรองซ่อมให้ใช้งานแทนอุปกรณ์อะไหล่ที่เสีย ให้ใช้งานก่อน เพื่อให้ธุรกิจองท่านสามารถ ติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าได้โดยไม่คิดค้าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2.4 บริษัทฯ จัดส่งช่างให้เข้าบริการกับท่านภายใน 48 ชั่วโมง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังจากได้รับแจ้งซ่อม ในกรณีที่ตู้สาขาของท่านใช้งานไม่ได้เป็นบางส่วน และให้บริการทันทีภายใน 24 ชั่วโมง กรณีที่ตู้สาขาของท่านใช้งานไม่ได้ทั้งหมด หรือเสียหายเป็นส่วนใหญ่ ขึ้นกับระยะทางจากบริษัทฯ กับสถานที่ของท่านด้วย

3. เรียกใช้บริการเป็นรายปี โดยการทำสัญญาบำรุงรักษากับบริษัทฯ ชนิดรวมอุปกรณ์อะไหล่ (PABX Service Contract Including Spare Parts) (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล อยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และจังหวัด ใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร)

เงื่อนไขการให้บริการ เหมือนการให้บริการรายปี โดยทำสัญญาบริการบำรุงชนิดไม่รวมอะไหล่ ยกเว้น อุปกรณ์อะไหล่ที่ตรวจพบแล้วจากการตรวจเช็คตู้สาขาโทรศัพท์ ทางบริษัทฯ จะตรวจซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ที่เสีย (จากการใช้งานตามปกติของระบบ ไม่รวมการเสียหาย หรือชำรุดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า หรือไฟฟ้าแรงสูงเข้าตู้สาขา)

อัตราค่าบริการในการทำสัญญาบำรุงรักษา

ท่านสามารถสอบถาม ราคาค่าบริการ ในการทำสัญญาบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ โดยติดต่อที่ฝ่ายบริการของบริษัท

 

 

ที่ตั้ง

55 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ

+66 (0) 2369 2829

csinfo@nettrix.co.th

 

We serve Telecom Solutions to your Business

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้ง
55 รามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

foot3

ติดต่อ
+66 (0) 2 369 2829
csinfo@nettrix.co.th

 
youtube-icon
face
 
 
We serve Telecom Solutions to your Business
foot6
foot7
foot8
hip-icon.png